Medezeggenschapsraad










DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


Op de Meridiaan is er een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een door de wet verplicht orgaan binnen de school. Voor onze school bestaat de MR uit drie of vier ouders en drie of vier leerkrachten. Het aantal wordt bepaald door het aantal leerlingen.

Medezeggenschap is van belang, omdat het ouders en leerkrachten in staat stelt invloed uit te oefenen op het beleid van de school, waarop onze kinderen in de regel acht jaar doorbrengen.


Wat doet de MR?

De MR op de Meridiaan houdt zich, namens teamleden en ouders, bezig met het beleid van de school, geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die op en rond de school spelen en probeert mee te denken om de school goed en positief te laten functioneren. Eén van de belangrijkste taken van de MR is om contact met het bestuur te onderhouden, voeling te houden met wat er speelt of gaat spelen op en rond school en daar tijdig op in te springen.

Om dit goed te kunnen doen, heeft de MR een tweetal bevoegdheden: instemmingsrecht en adviesrecht.

In het afgelopen jaar kwamen in de MR-vergaderingen onder meer aan de orde: financiën, verkeersveiligheid, opzet van een jaarplanning, bepalen speerpunten.

Het komende jaar richt de MR zich samen met de school op communicatie en ouderbetrokkenheid.


GMR

Iedere basisschool heeft een eigen MR. Voor alle openbare basisscholen in Dordrecht is er een gezamenlijk overlegorgaan, de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De GMR wordt door één ouder MR-lid van onze school vertegenwoordigd, en één leerkracht MR-lid.



Wie zitten er in de MR?


Namens de ouders
Heleen Huijsen 
Marijke Zanen
Marcel Slooff (vertegenwoordiger namens ouders in GMR)
Liesbeth van de Heuvel
Nicole Pegels (voorzitter)


Namens de leerkrachten
Juf Jennifer
Juf Liesbeth (vertegenwoordiger namens team in GMR) 
Juf Jeanine
Juf Cynthia


Downloads
Klik hier voor het MR reglement.
Klik hier voor het MR statuut.

Klik hier voor de notulen van:
-30 oktober 2017




Heeft u suggesties, ideeën om iets binnen de school anders of beter te doen? Laat het ons a.u.b. weten! Spreek één van de ouders of leerkrachten uit de MR aan of laat een briefje achter in het postvak van de MR in de personeelskamer of stuur een email naar: mrdemeridiaan@gmail.com