DaltononderwijsDaltononderwijs

Daltononderwijs richt zich op het individuele kind. 
Hieronder krijgt u een indruk van Daltononderwijs. Dalton is een goede mix van vrijheid in gebondenheid. Kinderen leren zelf plannen en kiezen gecombineerd met goede instructie en kennisoverdracht. Deze combinatie werkt voor kinderen erg prettig, samen waar het moet en individueel waar het kan!

Op de Meridiaan werken leerkrachten die voor honderd procent achter het Daltononderwijs staan. Zij zijn allemaal gecertificeerd Daltonleerkracht. Dit betekent dat zij met goed gevolg de cursus hebben afgerond en bekend zijn met de manier waarop de Daltonprincipes in de lespraktijk gebracht moeten worden. De Meridiaan hecht waarde aan het volgen van nieuwe ontwikkelingen en dus volgen de leerkrachten regelmatig studiedagen om zich verder te ontwikkelen. Het officiële Daltonkeurmerk is onlangs met vijf jaar verlengd. Met gepaste trots mag de school zich ook de komende jaren een officieel erkende daltonschool noemen.  

Daltononderwijs, een impressie


Verantwoordelijkheid (Vrijheid in gebondenheid)

Grenzen stellen
Op een Daltonschool leren kinderen door zelfstandig werken kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Vrijheid betekent in het Daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Docent en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. Achteraf legt het verantwoording af aan de docent.
Dalton obs de Meridiaan
 

Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke taken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer. Net als op alle scholen wordt de inhoud van de leerstof grotendeels bepaald door de richtlijnen van de overheid, samenleving, schoolplan en dergelijke.Zelfstandigheid

Zelfstandige mensen

Het Daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen en jongeren leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen, en daar houdt het Daltononderwijs rekening mee.

Zelfstandig werken

Ieder kind en iedere jongere heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt op Daltonscholen veel zelfstandig gewerkt. De docent onderzoekt steeds wat ieder nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen van iedere leerling, het initiatief blijft zoveel mogelijk bij de leerling.Samenwerking

Respect voor de ander

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. 
Ook met mensen die je niet zelf kiest. 

Daarom wordt op Daltonscholen veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving.

Voor meer informatie over Dalton klikt u hier naar de site van de Nederlands Daltonvereniging.