Zorg op de Meridiaan


Zorg op De Meridiaan


De zorg voor leerlingen van de Meridiaan is verdeeld in verschillende niveaus. Wanneer het eerste niveau ontoereikend is, wordt overgegaan tot een volgend niveau. Hieronder worden deze stappen verder uitgelegd.Zorgniveau 1: adaptief onderwijs

Binnen een groep zijn er grote verschillen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. De leerkracht zal een analyse moeten maken van deze verschillen wil hij/zij kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit doen wij door middel van de Kabell methodiek. Dit houdt in dat de leerkrachten twee maal per jaar een groepsdocument invullen. Dat is een uitgebreide vragenlijst over de groep. Hierin worden de resultaten van het Cito LVS meegenomen. Dit is een leerlingvolgsysteem waarin de halfjaarlijkse Cito-toetsen geregistreerd staan. Ook staan er vragen in over het sociaal-emotioneel welzijn van de kinderen. De leerkracht bespreekt zijn ingevulde groepsdocument met de IB-er. 

Naar aanleiding van dit gesprek wordt didactische werkplannen opgesteld. Deze worden gemaakt voor: begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen. Ook worden er werkplannen gemaakt voor gedrag en werkhouding. In de (didactische) werkplannen beschrijft de leerkracht hoe hij/zij wil voldoen aan de verschillende onderwijsbehoeften van zijn/haar leerlingen. Welke kinderen krijgen verrijkingsstof, extra uitleg, minder/meer lesstof, gesprekken om het welzijn te bevorderen, enz. 
De kinderen worden in de werkplannen dus verdeeld over 3 niveaus: verdiepend, basis of intensief. Wanneer uw kind functioneert op het intensieve niveau houdt dit in dat hij/zij ergens moeite mee heeft en dus extra aandacht krijgt. Dit wordt met u gecommuniceerd. De zorg wordt door de eigen leerkracht (evt. met stagieres of hulpouders) uitgevoerd.
Het schooljaar is verdeeld in 4 RT blokken van 9 weken. Na een RT blok wordt de zorg geëvalueerd. De leerkracht test/observeert wat de opbrengst was van de geboden hulp. De IB-er vergadert na ieder RT blok en geeft adviezen over een mogelijk vervolg van het zorgtraject. Ouders van kinderen uit het intensieve arrangement worden door de leerkracht op de hoogte gesteld van deze adviezen en van de resultaten.
Wanneer er bij een kind geen verbetering is van de leerresultaten, het gedrag of de werkhouding, zal de IB-er adviseren de leerling aan te melden voor zorgniveau 2A.Zorgniveau 2A: Onderzoek door IB-er

De IB-er krijgt een aanmelding van zorgniveau 2A binnen van de leerkracht. Zij heeft een intakegesprek met de leerkracht en de ouders. Samen wordt de hulpvraag geformuleerd en wordt besproken welke acties de IB-er zal uitzetten. De leerkracht, ouders en IB-er gaan met deze acties aan de slag. Aan het eind van ieder RT blok communiceert de leerkracht de vorderingen naar de ouders. Wanneer er ook in dit zorgniveau geen verbetering is van de leerresultaten, gedrag- en/ of werkhoudingsproblemen zal de IB-er adviseren over te gaan tot een aanmelding voor zorgniveau 2B. Samen met ouders en leerkracht wordt het aanmeldingsformulier ingevuld.Zorgniveau 2B: Ondersteuningteam (OT)

Eens in de 6 weken vergadert de IB-er met het OT. In dit team zitten naast de IB-er een schoolarts, een school maatschappelijk werkster en een orthopedagoge. Wanneer een nieuwe leerling aangemeld wordt, worden ook de onderwijsgevende en de ouders uitgenodigd. De OT leden adviseren over het te volgen traject. Dit wordt genoteerd in een verslag. Het verslag wordt door de IB-er gemaild naar leerkracht en ouders. De handelingsadviezen van het OT worden door de leerkracht uitgevoerd. Wanneer er ondanks de uitgevoerde handelingsadviezen geen verbeteringen zijn van de leer-gedrag- en / of werkhoudingsproblemen kan het OT adviseren tot nader onderzoek door een externe deskundige.Zorgniveau 3: Verwijzing 

In een OT vergadering wordt in bijzijn van ouders en leerkracht(en) besproken of er overgegaan wordt tot een verwijzing naar bijvoorbeeld een orthopedagoog, kinderpsycholoog, sociale-vaardigheidstraining, enz. Wanneer ouders het eens zijn met een verwijzing, begeleidt de IB-er hen in het te volgen traject. Wanneer dit niet het geval is, wordt geïnventariseerd wat de overige mogelijkheden zijn.Zorgniveau 4: speciaal onderwijs 

Het is mogelijk dat uit het onderzoek van een externe deskundige, blijkt dat de Meridiaan niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling. Ouders van deze leerlingen zullen het advies krijgen hun kind aan te melden voor het speciaal onderwijs. Wanneer ouders het hiermee eens zijn, zal de IB-er hen begeleiden bij deze aanmelding. Wanneer dit niet het geval is, wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden er nog zijn om extra zorg te bieden. Wellicht heeft u al gehoord van de nieuwe wet op passend onderwijs? In deze wet wordt gesproken over het streven zoveel mogelijk kinderen op te vangen binnen het regulier basisonderwijs. Dit houdt echter niet in dat het speciaal onderwijs verdwijnt.